ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

ေၾကညာခ်က္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမ ဆန္းၾကယ္ စိမ့္ေျမ ႐ႈခင္းဇုန္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း ျပင္ဆင္ေသာ ေၾကညာ