ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

ဝန္ထမ္း ေခၚယူျခင္း အနာဂတ္ အစီအစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ အြန္လိုင္းတြင္ စံုစမ္းျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္-ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္