ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

ဝန္ထမ္း ေခၚယူျခင္း အနာဂတ္ အစီအစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ အြန္လိုင္းတြင္ စံုစမ္းျခင္း

ဝန္ထမ္း ေခၚယူျခင္း

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္-ဝန္ထမ္း ေခၚယူျခင္း

လံုၿခံဳေရး

လုပ္ငန္းတာဝန္။

႐ႈခင္းဇုန္၏ ဧည့္သည္ ေဘးကင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းကို တာဝန္ယူရမည္။ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာၿပီး ဥပဓိ႐ုပ္ မွန္ကန္ရမည္။ အသက္ ၁၈-၄၀ ႏွစ္အၾကား၊ ကုမၸဏီ ယဥ္ေက်းမႈကို သေဘာတူရမည္။

CV ဖိုင္အား403917544@qq.com

ဝန္ထမ္းေခၚယူေသာ ေဟာ့လိုင္း။0875-5139216

သန္႔ရွင္းေရး

လုပ္ငန္းတာဝန္။

႐ႈခင္းဇုန္ ႏွင့္ ဇုန္အနီးတဝိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကို တာဝန္ယူရမည္။ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာၿပီး ဥပဓိ႐ုပ္ မွန္ကန္ရမည္။ အသက္ ၁၈-၄၀ ႏွစ္အၾကား၊ ကုမၸဏီ ယဥ္ေက်းမႈကို သေဘာတူရမည္။

CV ဖိုင္အား403917544@qq.com

ဝန္ထမ္းေခၚယူေသာ ေဟာ့လိုင္း။0875-5139216

ဇုန္အေၾကာင္း လမ္းညႊန္ ရွင္းျပရန္ ဝန္ထမ္း

လုပ္ငန္းတာဝန္။

ဇုန္အေၾကာင္း ရွင္းျပ၊ ဧည့္ခံ၊ ထပ္ဆင့္ စားသံုးမႈ အေရာင္း ျမႇင့္တင္ရန္။ အထက္တန္းအထက္ ပညာ အရည္အခ်င္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္။ အသက္ ၁၈-၃၀အၾကား။ အေျခခံ အတတ္ပညာ ႏွင့္ အရည္အခ်င္း။ ဇုန္အေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္ေသာ အသိပညာ၊ ဇုန္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ စံႏႈန္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ေရး ပံုရိပ္၊ သေဘာေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္း၊ ပြင့္လင္းတက္ၾကြ၊ ပံုရိပ္ ေကာင္းမြန္ရမည္။ ကုမၸဏီ ယဥ္ေက်းမႈကို သေဘာတူရမည္။

CV ဖိုင္အား403917544@qq.com

ဝန္ထမ္းေခၚယူေသာ ေဟာ့လိုင္း။0875-5139216

လက္မွတ္စစ္

လုပ္ငန္းတာဝန္။

တံခါးေပါက္ အဝင္လက္မွတ္ စစ္ေဆးရန္။ အထက္တန္းအထက္ ပညာအရည္အခ်င္း။ အသက္ ၁၈-၃၀ အၾကား။ ကိန္းဂဏန္းအေပၚ အာရုံရွိရမည္။ အလုပ္ကို ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ၿပီး၊ အေသးစိတ္ လုပ္တတ္ရမည္။ စိတ္ရွည္ရမည္။ လက္မွတ္ အေရာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူကို ဦးစားေပးမည္။ 

CV ဖိုင္အား403917544@qq.com

ဝန္ထမ္းေခၚယူေသာ ေဟာ့လိုင္း။0875-5139216