ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

ဝန္ထမ္း ေခၚယူျခင္း အနာဂတ္ အစီအစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ အြန္လိုင္းတြင္ စံုစမ္းျခင္း

အြန္လိုင္းတြင္ စံုစမ္းျခင္း

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္-အြန္လိုင္းတြင္ စံုစမ္းျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အျပန္အလွန္ အေတြးဖလွယ္ျခင္းမွ စတင္သည္။

လူႀကီးမင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီမံကိန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ တစံုတရာ ရွိပါက အြန္လိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အႀကံျပဳစာ ေရးခဲ့ေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူႀကီးမင္း၏ အားေပးမႈကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အြန္လိုင္းတြင္ လူႀကီးမင္းကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားမည္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းကို ဆက္သြယ္ပါမည္။

လူႀကီးမင္း၏ အားေပးမႈကို ထပ္မံ ေက်းဇူး တင္ပါသည္။

အမည္

ဖုန္း

အႀကံျပဳမည့္ အေၾကာင္းအရာ

web code