ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

ေၾကညာခ်က္ သတင္း ဗဟုိ မီဒီယာမွ တင္ဆက္

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-သတင္းအခ်က္အလက္-ေၾကညာခ်က္

08-02

2017

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမ ဆန္းၾကယ္ စိမ့္ေျမ ႐ႈခင္းဇုန္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း ျပင္ဆင္ေသာ ေၾကညာ

ေတာက္ပ ယူနန္ ထိန္းခ်ံဳး ဆန္းၾကယ္ စိမ့္ေျမ ႐ႈခင္းဇုန္ အစီအစဥ္သစ္ လံုးေပါင္း ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ႐ႈခင္းဇုန္မွ ကုန္ပစၥည္း၏ ပတ္ေက့ခ်္ ပံုစံ အဆက္မျပတ္ မ်ားလာေစရန္၊ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ယခု ႐ႈခင္းဇုန္ လက္မွတ္စနစ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ပါသည္။


၀၁။ ႐ႈခင္းဇုန္ ဖြင့္ပိတ္ခ်ိန္

႐ႈခင္းဇုန္ ဖြင့္ပိတ္ခ်ိန္ကို 8:30-19:00 အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ


မွတ္ခ်က္။ လက္မွတ္ေရာင္း ေကာင္တာသည္ ၃၀ မိနစ္ ႀကိဳတင္ၿပီး လက္မွတ္ အေရာင္းပိတ္မည္။ အထူးအေျခအေန ရွိလွ်င္ ႐ႈခင္းဇုန္ ေစ်းကြက္ဌာနသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ပါ။


ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း။ 0875-5130102


၀၂။ က်င့္သံုးခ်ိန္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္ေစ်းႏႈန္းေၾကညာ

လူႀကီးလက္မွတ္ေစ်း။

လူႀကီးဝင္ခြင့္လက္မွတ္။ ၇၈ယြမ္/ေစာင္(မူရင္းေစ်း ၁၁၀ယြမ္/ေစာင္)

တဝက္ေစ်း ဝင္ခြင့္လက္မွတ္။ ၃၉ယြမ္/ေစာင္

သက္သာခြင့္ လက္မွတ္။ ၃၉ယြမ္/ေစာင္ (ၾကက္ႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ လက္မွတ္၊ ေမြးေန႔ လက္မွတ္)

ေလွစီး လက္မွတ္။ ၄၀ယြမ္/ေစာင္

ျမက္တန္း လက္မွတ္။ ၈၀ယြမ္/ေစာင္

ဝါးေဖာင္စီး လက္မွတ္။ ၆၀ယြမ္/ေစာင္

ဘက္ထရီကား လက္မွတ္။ ၁၀ယြမ္/ေစာင္

႐ႈခင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပသူ လက္မွတ္။ ၆၀ယြမ္/ေစာင္/နာရီ (လူ ၁၀ ဦးအတြင္း)

VIP ႐ႈခင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပသူ လက္မွတ္။ ၁၀၀ယြမ္/ေစာင္/နာရီ (လူ ၁၀ ဦးအတြင္း)


လက္မွတ္ ပတ္ေက့ခ်္

(၁) ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ + ေလွစီးလက္မွတ္+ ဘက္ထရီကား လက္မွတ္ = ၁၀၈ယြမ္/ေစာင္

(၂) ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ + ျမက္တန္း ခံစားလက္မွတ္+ ဘက္ထရီကား လက္မွတ္ = ၁၃၈ယြမ္/ေစာင္

(၃) ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ + ေလွစီးလက္မွတ္+ ျမက္တန္း လက္မွတ္+ဘက္ထရီကား လက္မွတ္ =၁၆၈ယြမ္/ေစာင္

(၄) ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ + ဝါးေဖာင္လက္မွတ္+ဘက္ထရီကား လက္မွတ္ =၁၂၈ယြမ္/ေစာင္

(၅) ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ + ဝါးေဖာင္လက္မွတ္+ ျမက္တန္း လက္မွတ္+ဘက္ထရီကား လက္မွတ္ =၁၈၈ယြမ္/ေစာင္

(၆) ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ + ေလွစီးလက္မွတ္+ ငါးကင္ပြဲ+ဘက္ထရီကား လက္မွတ္ = ၁၂၈ယြမ္/ေစာင္

(၇) ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ + ျမက္တန္းလက္မွတ္+ ငါးကင္ပြဲ+ဘက္ထရီကား လက္မွတ္ = ၁၅၈ယြမ္/ေစာင္

 (၈) မိသားစု ပတ္ေက့ခ်္ (မိသားစု တစ္ခုလွ်င္ ၁ဦးသာ တစ္ဝက္ေစ်း လက္မွတ္ခံစားႏိုင္)။ လူႀကီးသည္ တစ္ဝက္ေစ်း လက္မွတ္ ခံစားသူ ၁ဦး တြဲေခၚႏိုင္။) တစ္ဝက္ေစ်း ခံစားသူသည္ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ ၃၀ ယြမ္/ေစာင္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ စားသံုးမႈတြင္ ၅၀%သက္သာခြင့္(ေနာက္ထပ္ စားသံုးမႈတြင္ ေလွစီးလက္မွတ္၊ ျမက္တန္းလက္မွတ္၊ ဝါးေဖာင္လက္မွတ္ မ်ားပါဝင္) ခံစားႏိုင္ထိန္းခ်ံဳးၿမိဳ႕ ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္ ေဂဟ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ကုမၸဏီ လီမိတက္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္


လောလောဆယ်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါး

ငွက္ၿမီး သစ္ခြ ပြင့္ခ်ိန္၊ သခ်ႋဳင္း ကန္ေတာ့ပြဲမွာ စိမ့္ေျမသို႔ အခမဲ့ လည္ပတ္။