ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

စိမ့္ေျမကို အၾကမ္းဖ်င္း မိတ္ဆက္ စိမ့္ေျမ ယဥ္ေက်းမႈ စိမ့္ေျမ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး ကုမၸဏီကို အၾကမ္းဖ်င္း မိတ္ဆက္

စိမ့္ေျမ ယဥ္ေက်းမႈ

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-မ၏ အၾကမ္းဖ်င္း အေျခအေန-စိမ့္ေျမ ယဥ္ေက်းမႈ

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္(ပင္လယ္ျဖဴ) ႏွင့္ ခ်င္းဟိုင္(ပင္လယ္စိမ္း)တို႔၏ ဒ႑ရီ

ထိန္ခ်ံဳးေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမကို ေပးဟိုင္(ပင္လယ္ျဖဴ) ႏွင့္ ခ်င္းဟိုင္(ပင္လယ္စိမ္း)ဟူေသာ ကန္ ၂ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေပးဟိုင္သည္ သဘာဝအေလွ်ာက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ညြန္ေပ်ာင္း ျဖစ္ေနသည္။ ကုန္းျမင့္ေဒသ မီးေတာင္ ပိတ္ဆို႔ကန္ စနစ္ ျဖစ္သည္။ ခ်င္းဟိုင္သည္ ေပးဟိုင္၏ အေရွ႕

အသေးစိတ်→
ထိန္ခ်ံဳး ေရွး႐ႈခင္း ၁၂ခုထဲမွ ၁ခု။ “လံုခ်ံဳေခ်ာင္ရင္(စုစည္းၿပီး တိမ္ဆီသို႔)”

ထိန္ခ်ံဳးကို ေရွးအခါက “ထိန္ရႊဲ႕”ဟု ေခၚသည္။ မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္ ေအးခဲၿပီး ျဖစ္လာေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ လွပေသာ ႐ႈခင္းျဖင့္ ျပည့္နက္ေနသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ ဆြဲေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည့္နက္ေနသည္။ ထိန္ခ်ံဳးသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ပိုးလမ္းမ၏ အေရးႀကီး ဂိတ္ေပါက္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တံုးက ယူ

အသေးစိတ်→