ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္ နံပါတ္ ၁ ဆိပ္ခံတံတား နံပါတ္ ၂ ဆိပ္ခံတံတား နံပါတ္ ၃ ဆိပ္ခံတံတား နံပါတ္ ၄ ဆိပ္ခံတံတား

တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-လည္ပတ္စရာ ေနရာမ်ား-တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္

တိုင္းရင္းသား ရင္ျပင္

ထိန္ခ်ံဳးတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ၂၅စု ေနထိုင္သည္။ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးမွာ လီစူး တိုင္းရင္းသား ျဖစ္သည္။ ထိန္ခ်ံဳးေျမာက္ဘက္ ဟုတ္ေခ်ာင္ နယ္စပ္ေဒသ မင္ကြမ္း၊ ကူးယံု၊ တန္းထန္း တဝိုက္တြင္ အဓိက ေနထိုင္သည္။ အမ်ားဆံုးမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏုၾကမ္း ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည္။ ထိ

အသေးစိတ်→