ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

စိမ့္ေျမကို အၾကမ္းဖ်င္း မိတ္ဆက္ စိမ့္ေျမ ယဥ္ေက်းမႈ စိမ့္ေျမ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး ကုမၸဏီကို အၾကမ္းဖ်င္း မိတ္ဆက္

ကုမၸဏီကို အၾကမ္းဖ်င္း မိတ္ဆက္

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-မ၏ အၾကမ္းဖ်င္း အေျခအေန-ကုမၸဏီကို အၾကမ္းဖ်င္း မိတ္ဆက္

       ထိန္းခ်ံဳးၿမိဳ႕ ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမ ေဂဟ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ေပါင္ႏိုင္ လုပ္ငန္းစုမွ အျပည့္အဝ ထည့္ဝင္ရင္းႏွီးထားေသာ ကုမၸဏီခြဲ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပံုတင္ ရင္းႏွီးေငြ ယြမ္ သန္း ၄၆၀ ရွိသည္။ ႐ႈခင္းသာယာ လွပၿပီး လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းေၾကာင္း ၾကာရွည္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ေပးဟိုင္ ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂.၅ ကီလိုမီတာ ေဝးသည္။ ထိန္ခ်ံဳးေလဆိပ္ႏွင့္ ကားလမ္းခရီး ၃၀ မိနစ္ခန္႔၊ ေပါင္ရွန္းေလဆိပ္ႏွင့္ ၂နာရီခန္႔၊ မန္စီေလဆိပ္ႏွင့္ ၁၀၀ မိနစ္ခန္႔ ေမာင္းရသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၆၅၀ ကီလိုမီတာ ေဝးသည္။ ကားလမ္းခရီး ၈ နာရီခန္႔ ေမာင္းရသည္။


       ထိန္ခ်ံဳးတြင္ ထူးျခားၿပီး တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေသာ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အပူပိုင္း မုတ္သုန္ရာသီ ဥတု ရွိသည္။ ကုန္းေျမ ရာသီဥတု ႏွင့္ ပင္လယ္ ရာသီဥတုတို႔၏ အားသာခ်က္ကို တသားတည္း ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။ တစ္ႏွစ္တာ ပွ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ 20℃ ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္ 28℃ ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး အပူခ်ိန္ 0℃ ျဖစ္သည္။ ေလထုထဲတြင္ အႏုတ္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အိုင္ယြန္(Negative oxygen ion) ပါဝင္မႈ မ်ားသည္။ PM2.5 သည္ 10 ထက္ နည္းသည္။ “လူသားမ်ား ေနထိုင္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ေနရာ”ဟု တင္စားခံရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို မ်က္ႏွာမူေသာ ေရွ႕ေျပးခံတပ္ၿမိဳ႕ အေနျဖင့္ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕၏ ေနရာ အဆက္မျပတ္ ျမင့္တက္လာသည္။ ၎၏ ရာသီဥတု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရပူစမ္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အထက္အျမင့္ ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ၅၆၇ သန္း ခရီးသြား လူဦးေရ စသည့္အရင္းအျမစ္တို႔ေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ အဓိက ခရီးသြားၿမိဳ႕ ျဖစ္လာသည္။


       ကုမၸဏီသည္ “ေတာေတာင္ ေရေျမသည္ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ပင္တည္း” ဟူေသာ လမ္းစဥ္ ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ မူျဖင့္ စိမ့္ေျမကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ၿပီး သဘာဝ အရင္းအျမစ္ကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳသည္။ ေဂဟစနစ္ က်န္းမာေရး ဂ႐ုျပဳျခင္း ႏွင့္ ခရီးသြား အမွတ္တံဆိပ္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ႐ႈခင္းဇုန္၏ ၁၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာအတြင္းရွိ ေတာင္ၾကား၊ သစ္ေတာ၊ လယ္ကြင္း စသည့္ လွပေသာ သဘာဝ ႐ႈခင္း ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳၿပီး နယ္စပ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းကာ ကမၻာအဆင့္ ေတာင္ကုန္း စိမ့္ေျမ က်န္းမာေရး ဂ႐ုျပဳ ခရီးသြားနယ္ေျမကို အားစိုက္ ဖန္တီးမည္။ လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 4A အဆင့္ ႐ႈခင္းဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ စတင္ ေနၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္ မတ္လတြင္ လိုင္စင္ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ထို႔ျပင္ ၃ ႏွစ္အတြင္း 5A အဆင့္ ႐ႈခင္းဇုန္ ေလွ်ာက္ထားမည္။ ထိန္ခ်ံဳး၏ “အမွတ္အသားႀကီး ၄ခု”ထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမကို လံုးေပါင္း ျမႇင့္တင္မည္။ ကမၻာႀကီးအတြက္ သစ္လြင္ေသာ ထိန္ခ်ံဳး နယ္ေျမ တစ္ခုလံုး၏ ခရီးသြား ဗဟို ႏွင့္ ခရီးသြား ရပ္ဝန္း ေပးအပ္မည္။


ကုမၸဏီ၏ တာဝန္

လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္လည္ ေပးဆပ္


အဓိက တန္ဖိုးထားေသာ အေတြး

“အတူ ၃ခု”။ အတူပူးေပါင္း၊ အတူဖန္တီး၊ အတူ ခံစား

“ယံုၾကည္မႈ ၄ခု”။ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ နာမည္ေကာင္း“မျဖစ္မေန ၅ခု”။


မိမိ၏ ေနရာကို မွန္ကန္စြာ ရွာေတြ႔ရမည္။

စုေပါင္း ဥာဏ္စြမ္းကို အသံုးျပဳရမည္။

ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ရမည္။

အဖြဲ႔လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္ျခင္းကို ဇြဲရွိရွိ လုပ္ရမည္။ကုမၸဏီ၏ ဆံုးမၾသဝါဒ

မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်၊ ထိန္းသိမ္း။ ဇြဲရွိၿပီး သေဘာထားႀကီး

ရာထူးကို ခ်စ္၊ အလုပ္ကို ေလးစား။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာဝန္ယူ

သန္႔ရွင္း စည္းေစာင့္။ ေပးဆပ္ရန္ ေပ်ာ္ေမြ႔

ရလဒ္ကို အေျချပဳ၊ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာၿပီး ဆန္းသစ္

လက္ေတြ႔က်ၿပီး ထိေရာက္မႈျမင့္၊ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေပါင္ႏိုင္ သီခ်င္း

(၁) 

ေျပာင္းလဲေရး၏ ေလဟုန္ကို စီးၿပီး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ

ဤစိတ္ကူးယဥ္ေနရာသို႔ ေရာက္လာသည္။

အတူပူးေပါင္း၊ အထူ ဖန္တီး၊ အတူခံစား ၾကသည္။

ေပါင္ႏိုင္ သေဘၤာႀကီး စထြက္ေတာ့မည္။

နက္ျပာေသာ ပင္လယ္ သမုဒၵရာသို႔ ထြက္ခြာမည္။


(၂) 

ေခတ္ရဲ႕ ေရာင္နီကို ဦးတည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား အျပည့္နဲ႔

စြန္႔ဦး တည္ေထာင္ေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္လာသည္။

စဥ္းစားရဲ၊ လုပ္ရဲ၊ တာဝန္ခံရဲသည္။

ေပါင္ႏိုင္သား စိတ္တူကိုယ္တူ ပူးေပါင္းၿပီး

ေရႊေရာင္ အနာဂတ္ကို ဦးတည္မည္။

ေပါင္ႏိုင္သား စိတ္တူကိုယ္တူ ပူးေပါင္းၿပီး

ေရႊေရာင္ အနာဂတ္ကို ဦးတည္မည္။


(၃) 

ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ နာမည္ေကာင္းတို႔သည္

ေပါင္ႏိုင္၏ စိတ္ဓာတ္ပါ။

တည္ၿငိမ္ ခိုင္မာ၊ သဟဇာတ၊ ဆန္းသစ္ဖန္တီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္

ေပါင္ႏိုင္၏ အေတြးျဖစ္သည္။

တရုတ္ေခတ္ေကာင္း

တရုတ္သားေကာင္း

အမိေျမ တိုးတက္လွ်င္ ကမၻာႀကီး ေအးခ်မ္းမည္။

ေပါင္ႏိုင္ အမည္ေကာင္း ကမၻာတြင္ ျပန္႔ပြားမည္။ ျပန္႔ပြားမည္။


လောလောဆယ်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါး

ဒါကနောက်ဆုံးဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်