ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူရန္

ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမအရပ္(Wetland) မူပိုင္滇ICP备17005540号-1

ဝက္ဆိုဒ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးသူ။:ထန္းတုကြန္ရက္

လည္ပတ္ရာ ကစားနည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းညႊန္ အနီးတဝိုက္မွ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ လည္ပတ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္ ေဒသထြက္ကုန္

လည္ပတ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္

ပင္မစာမ်က္ႏွာ-လည္ပတ္စရာ နည္းဗ်ဴဟာ-လည္ပတ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား/ရွင္

ေတာက္ပယူနန္ ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမ႐ႈခင္းဇုန္မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ လူႀကီးမင္း ႐ႈခင္းဇုန္အတြင္း ပိုမို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ႐ႈခင္းဇုန္ထဲသို႔ မဝင္မီ ေအာက္ပါ သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာဖတ္႐ႈၿပီး လိုက္နာပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျဖစ္လာေသာ အက်ိဳးဆက္ကို မိမိဘာသာ တာဝန္ယူရမည္။


၁။ ဇုန္ထဲဝင္လွ်င္ သတိျပဳရန္

(၁) ႐ႈခင္းဇုန္ ဖြင့္ခ်ိန္မွာ 8:30---19:00 ထိ ျဖစ္သည္။ (လက္မွတ္ကို 18:30 ထိသာ ေရာင္းခ်မည္။)

(၂) လက္မွတ္ပါမွသာ ဇုန္ထဲသို႔ ဝင္ႏိုင္မည္။ လက္မွတ္ မဝယ္သူ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိသူသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ မဝင္ရ။

(၃) ႐ႈခင္းဇုန္ ေလွ်ာက္လမ္း ေရျပင္တြင္ လည္ပတ္ျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခံစားရာတြင္ ေရယာဥ္မ်ားကို စီးၿပီးလည္ပတ္လွ်င္ ႐ႈခင္းဇုန္ကို ပိုမို ျပည့္စံုစြာ လည္ပတ္ႏိုင္မည္။

(၄) ေရေပၚ ျမက္တန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံု ႐ႈပ္ေထြးၿပီး မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေပါၾကြယ္သည္။ သီးသန္႔ ရွင္းျပသူ ပါလွ်င္ လူႀကီးမင္းအတြက္ ပိုမို ျပည့္စံုစြာ နားလည္ႏိုင္မည္။

(၅) ႐ႈခင္းဇုန္ထဲမွ ကန္ေရအနက္ဆံုးေနရာ ၁၃ မီတာ နက္သည္။ ေရ မကစားရ။

(၆) အရက္မူးလွ်င္ ဇုန္ထဲ မဝင္ရ။ (က႑အားလံုးကို ဝယ္ယူခံစားခြင့္ မရွိပါ။)

(၇) အသက္မျပည့္သူ သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို အိမ္သားမွ အေဖာ္ျပဳေပးထားရမည္။

(၈) ႐ႈခင္းဇုန္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ မိမိကိုယ္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို မေပ်ာက္ဆံုးေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေရထဲ မက်ေစရန္ ထိန္းသိမ္းပါ။ ျဖစ္လာသမွ် အက်ိဳးဆက္သည္ မိမိတာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၉) အမိႈက္ေလွ်ာက္မပစ္ရ။ လွပေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အားလံုး အတူ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။

(၁၀) ဇုန္ထဲသို႔ ကန္႔သတ္ ဓားကိရိယာ၊ ေလာင္လြယ္၊ ေပါက္ကြဲလြယ္၊ အဆိပ္ရွိေသာ၊ လိႈက္စားႏိုင္ေသာ ပစၥည္း စသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ယူမလာရ။

(၁၁) ႐ႈခင္းဇုန္အတြင္း ငါးမွ်ားျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ေရေပၚျမက္တန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အပင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား မလုပ္ရ။

(၁၂) အလွေမြးတိရစၦာန္မ်ားကို ႐ႈခင္းဇုန္ထဲသို႔ ေခၚမလာရ။ 

(၁၃) ေဘးကင္းေရးအတြက္ ႐ႈခင္းဇုန္၏ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ လည္ပတ္ရန္ အစီအစဥ္(သတိေပး အမွတ္အသား ပါရွိ)ကို ဒုကိၡတ သို႔မဟုတ္ သြားလာရန္ ခက္ခဲသူမ်ား မဝင္ေရာက္ သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ရ။

(၁၄) ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ႐ႈခင္းဇုန္အတြင္း ေအာက္ပါတို႔ကို မလုပ္ရ။ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာပစၥည္း ေဝျခင္း၊ အလံ၊ စားတန္းပါ ပိတ္ကား သို႔မဟုတ္ သေကၤတမ်ား ျပသျခင္း၊ အျခား စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈ။၂။ ေလွစီးရာတြင္ သတိျပဳရန္

(၁) အသက္မျပည့္သူ သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေလွစီးရာတြင္ အရြယ္ေရာက္သူမွ အေဖာ္ျပဳေပးထားရမည္။

(၂) ေရေၾကာင္းဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အသက္ကယ္ အက်ႌ ဝတ္ဆင္ၿပီး ခါးပတ္ႀကိဳး ပတ္ထားရမည္။

(၃) ေလွအတည္ ရပ္ၿပီးသြားမွ အစဥ္အလိုက္ ေလွေပၚမွ ဆင္းပါ။ တိုးေဝွ႔ျခင္း မျပဳရ။

(၄) ေျခလက္မ်ားကို ေလွအျပင္ဘက္သို႔ မဆန္႔ထုတ္ရ။

(၅) ဖုန္း၊ ကင္မရာ ႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ေရထဲသို႔ မက်ေစရန္ ေသခ်ာ ထိန္းသိမ္းပါ။ အပ္ႏွံလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အပ္ႏွံႏိုင္သည္။

(၆) စေနာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွကို ဘယ္ညာ လႈပ္ခါျခင္း မျပဳရ။ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

(၇) ရုတ္တရက္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားပါက မျပာပါႏွင့္။ စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး ေလွသမား၏ ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။၃။ ျမက္တန္းကို လည္ပတ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္

(၁) ေဘးကင္းေရးကို အာမခံရန္ ျမက္တန္း ခံစားေသာ အစီအစဥ္သည္ အရပ္ ၁.၂ မီတာ ကေလး ႏွင့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေသာ လူႀကီးအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤလူအုပ္စုမ်ားကို ခံစားရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ မေပးပါ။

(၂) အရပ္ ၁.၂ မီတာ အထက္ ရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ လူႀကီးလက္မွတ္ ဝယ္ရမည္။ အသက္မျပည့္သူသည္ အုပ္ထိန္းသူ ပါမွသာ ခံစားႏိုင္မည္။

(၃) ျမက္တန္း ခံစားေသာ နယ္ေျမ၏ ပွ်မ္းမွ် ေရအနက္ ၁.၅ မီတာ ရွိသည္။ ခံစားရာတြင္ ေရထဲသို႔ က်သြားျခင္း၊ အဝတ္မ်ား စိုသြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မိမိဘာသာ ေရြးခ်ယ္ပါ။

(၄) အရက္မူးေသာ၊ ေရမူးတတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ႏွလံုး ေရာဂါ ရွိေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမက္တန္းကို ခံစားေသာ အစီအစဥ္တြင္ မပါဝင္ရ

(၅) အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား (ဖုန္း၊ ကင္မရာ ႏွင့္ အျခား ေရဝင္လြယ္ေသာ ပစၥည္း) ေရထဲသို႔ မက်ေစရန္ အပ္ႏွံႏိုင္သည္။

(၆) ႐ႈခင္းဇုန္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ ခံစားပါ။ စီစဥ္သည့္အတိုင္း နာခံပါ။ ခံစားရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း အသက္ကယ္ အက်ႌ ဝတ္ပါ။ အသက္ကယ္ေသာ တန္ဆာပလာမ်ား ႏွင့္ ခံစားရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ တန္ဆာပလာမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။

(၇) ဝန္ထမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ ျမက္တန္းေပၚ၌သာ ခံစားပါ။ မိမိသေဘာျဖင့္ မထြက္ခြာရ။ ေရထဲက်သြားႏိုင္သည္။

(၈) ျမက္တန္းကို လည္ပတ္ခံစားရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း မလုပ္လွ်င္ အခန္႔မသင့္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါက ျဖစ္လာေသာ အက်ိဳးဆက္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းဥစၥာ ဆံုး႐ွံဴးမႈကို မိမိဘာသာ တာဝန္ယူရမည္။

(၉) ရုတ္တရက္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားပါက မျပာပါႏွင့္။ စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး ေျမျပင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။၄။ တိရစၦာန္နယ္ေျမ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ လည္ပတ္ရာတြင္ သတိျပဳရန္

(၁) ကေလးမ်ား ဇုန္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္လွ်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးမည့္ အေဖာ္ ပါရမည္။ ေဘးကင္းေသာ အကြာအေဝးတြင္ ေနရမည္။

(၂) ဇုန္ထဲတြင္ ေပးအပ္ေသာ အစာျဖင့္သာ ေကၽြးရမည္။ မိမိသေဘာျဖင့္ အစာေကၽြးျခင္း၊ တိရစၦာန္မ်ားကို စ ေနာက္ျခင္း၊ ရုိက္နက္ျခင္း မလုပ္ရ။

(၃) တိရစၦာန္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္လွ်င္ ကင္မရာ ဖလက္ရွ္မီး မသံုးရ။ တိရစၦာန္၏ မ်က္စိကို စူးတတ္သည္။

(၄) ဝန္ထမ္းမ်ား စီစဥ္သည့္အတိုင္း နာခံပါ။ အစဥ္အလိုက္ ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ပါ။

(၅) ကြင္းထဲတြင္ အခ်င္းခ်င္း စေနာက္ ရိုက္နက္ျခင္း မျပဳရ။နားမလည္တာ တစ္စံုတရာ ရွိပါက ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမးပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ မေက်နပ္ပါက ဧည့္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္း 0875—5130102 သို႔ ဆက္ပါ။ လူႀကီးမင္း၏ ေစာင့္ၾကည့္ လမ္းညႊန္မႈကို ႀကိဳဆိုပါသည္။

လူႀကီးမင္းမွ ေတာက္ပယူနန္ ထိန္ခ်ံဳး ေပးဟိုင္ စိမ့္ေျမတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခရီးစဥ္ေလး ရရွိပါေစဟု ဆုေတာင္းေပးပါသည္။


လောလောဆယ်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါး

ဒါကနောက်ဆုံးဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်